Brouwerij Boelens HR 19.9.2019 (182 van 398)
Brouwerij Boelens HR 19.9.2019 (157 van 398)
Brouwerij Boelens HR 4.7.2019 (178 van 217)
Brouwerij Boelens HR 4.7.2019 (210 van 217)
webshop
Brouwerij Boelens HR 4.7.2019 (122 van 217)

Algemene voorwaarden Brouwerij Boelens BV

1. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, brouwopdrachten, overeenkomsten en
facturen van BROUWERIJ BOELENS BVBA , tenzij hiervan schriftelijk door beide partijen van af is geweken. De
opdrachtgever committeert zich aan en aanvaardt, zonder enig voorbehoud, deze Algemene Voorwaarden.
2. Offertes
Voor brouwopdrachten waarvoor BROUWERIJ BOELENS BVBA een offerte uitbrengt of een aanbod doet, zal de
inhoud hiervan voldoende gedetailleerd worden beschreven. Alle op te geven prijzen zijn, tenzij anders
aangegeven, exclusief BTW. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte of aanbod
bepaalde duur. Aanvaarding van een brouwopdracht wordt door BROUWERIJ BOELENS BVBA schriftelijk
bevestigd en is daarmee bindend.
3. Levering
De overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata zijn steeds indicatief en binden BROUWERIJ
BOELENS BVBA niet. Indien de opdrachtgever zijn goederen te vroeg wenst af te halen, is BROUWERIJ
BOELENS BVBA niet meer verantwoordelijk voor mogelijke vervormingen of veranderingen in de evolutie van het
bier. Gegronde klachten van de opdrachtgever die de consumptie van het bier onmogelijk maken en welke tijdig
doch binnen houdbaarheidsdatum op het goed vermeld, zullen aanleiding geven tot vervanging van de geleverde
goederen of de gebrekkige onderdelen hiervan, zonder dat BROUWERIJ BOELENS BVBA daarboven tot
schadevergoeding gehouden kan zijn. Fouten in recepturen of een slechte keuze van specifieke ingrediënten
behoren niet tot verantwoordelijkheden van BROUWERIJ BOELENS BVBA. De opdrachtgever erkend ook dat
geen enkel lot identiek is aan elkander. Indien de opdrachtgever zelf grondstoffen aanlevert zal hij te allen tijde
verantwoordelijk blijven voor de kwaliteit van de grondstoffen en de eventuele invloeden die deze grondstoffen
kunnen hebben op het afgewerkt product. Indien de opdrachtgever het goed in ontvangst neemt en het afwijkt
van het vooropgestelde resultaat, zal het eventuele recht om het bier terug te geven vervallen.
4. Eigendomsrecht
BROUWERIJ BOELENS BVBA is niet verantwoordelijk voor eventuele intellectuele inbreuken. De opdrachtgever
waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs en andere rechten betreffende naamgebruik, slogans, lettertypes,
kleuren, teksten die hij op zijn bierlabels laat opnemen en waarborgt dat BROUWERIJ BOELENS BVBA nooit op
enige wijze daarop kan worden aangesproken of aansprakelijk kan worden gesteld.
5. Aansprakelijkheid
BROUWERIJ BOELENS BVBA blijft tot aan het verstrijken van de houdbaarheidsdatum verantwoordelijk voor de
voedselveiligheid van het gebrouwen bier. Het is aan de opdrachtgever om het afgeleverde product in een zo
goed mogelijke staat te bewaren en te transporteren. De opdrachtgever erkend dat de temperatuur voor de
opslag van de bieren ideaal is bij 15°C en dat de producten negatief beïnvloed worden door overmatige
bewegingen en licht. De opdrachtgever is ook verantwoordelijk om alle wettelijke vermeldingen op het bierlabel
aan te brengen. Bvb. Vermelding grondstoffen, vermelding allergenen, vermelding juiste inhoud,6
6. Betaling
De opdrachtgever verbindt zich er echter toe om alle in zijn opdracht geleverde bieren te betalen. De betaling van
elk gefactureerd bedrag, belasting inbegrepen, dient per omgaande maar echter uiterlijk binnen twee
kalenderweken na factuurdatum te geschieden op de bankrekening van BROUWERIJ BOELENS BVBA.
Bij wanbetaling op de vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd
met een forfaitaire schadevergoeding van 10% en met een wettelijke rente per maand vanaf de vervaldatum.
BROUWERIJ BOELENS BVBA zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn zonder ingebrekestelling alle verdere
leveringen aan de opdrachtgever op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te
verklaren. Indien de gebrouwen bieren niet binnen de maand, na aanmaning voor afhaling, worden afgehaald, zal
BROUWERIJ BOELENS BVBA het recht hebben om de goederen aan derden te verkopen.
Eerdere betaalde voorschotten zullen hierna niet meer recupereerbaar zijn door de opdrachtgever.
8. Overmacht
De opdrachtgever zal BROUWERIJ BOELENS BVBA niet aansprakelijk stellen indien en voor zover zij de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt ondermeer
verstaan; het stukvallen van de goederen, een fout dat opgemerkt wordt in het productieproces,6 Alsook
storingen van technische aard die niet onder de controle vallen van BROUWERIJ BOELENS BVBA.
Indien de overmacht van tijdelijke aard is, behoudt BROUWERIJ BOELENS BVBA steeds het recht om haar
verbintenis op te schorten zolang de overmachtsituatie bestaat. Indien de overmacht meer dan zes maanden
duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat BROUWERIJ BOELENS BVBA in één van
beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.
9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht
Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen BROUWERIJ BOELENS BVBA en de
opdrachtgever is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De Rechtbank van Dendermonde is uitsluitend
bevoegd om kennis te nemen van daaruit voortvloeiende geschillen.